Kosten

Gesubsidieerde peuterspeelzaal

Deze vorm van peuterspeelzaalopvang wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door gemeente Westland en is bedoeld voor gezinnen die woonachtig zijn in de Gemeente Westland en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

De ouderbijdrage bij de peuterspeelzaal is inkomensafhankelijk. We houden de inkomensgrenzen aan volgens de tabel, die u vindt op de download Prijzen 2018 PSZ gesubsidieerd, aan. U noteert op de ‘verklaring voor een door de gemeente Westland gesubsidieerde peuteropvangplaats’  uw laatst bekende jaarsalaris. Daarbij levert u een kopie van een recente salarisstrook of een kopie van een recente, definitieve IB-aanslag (voor zelfstandigen) in. Als u geen inkomensgegevens overhandigd, wordt automatisch de hoogste ouderbijdrage in rekening gebracht.

Daarna ontvangt u van ons een plaatsingsoverzicht met vermelding van  uw ouderbijdrage. Uw kind kan pas geplaatst worden als u de ingevulde verklaring en alle aangegeven bijlagen bij ons heeft ingeleverd.

In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) mogen doelgroepkinderen het derde en vierde dagdeel de peuterspeelzaal gratis afnemen. De gemeente gaat uit van vier ochtenden peuterspeelzaal, deze frequentie bewerkt namelijk een effectieve taalstimulering.

Een kind is een ‘doelgroepkind’ als het consultatiebureau heeft vastgesteld dat een kind extra (taal)ondersteuning nodig heeft. Het consultatiebureau werkt in opdracht van Gemeente Westland en zal zo nodig advies inwinnen bij Okidoki, uiteraard na toestemming van de ouder(s).

Deze regeling geldt alleen voor kinderen die gebruiken van gesubsidieerde peuterspeelzaalopvang.

De maanden juli en augustus worden als één maand gerekend zodat u over 11 maanden per jaar een bijdrage verschuldigd bent.

Bij gesubsidieerde peuterspeelzaal kunt u niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag volgens de Wet kinderopvang.

Wet kinderopvang: tegemoetkoming kosten peuteropvang

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

U sluit zelf een contract af met Okidoki en betaalt de factuur
Via www.toeslagen.nl vraagt u kinderopvangtoeslag aan hiervoor heeft u het urenoverzicht nodig dat u ontvangt bij het plaatsingscontract. Let op: Nieuwe aanvragen: U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
Voor wijzigingen geldt: binnen 4 weken doorgeven.
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen onder het kopje Toeslagen > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kan uw kind terecht bij onze gesubsidieerde peuterspeelzaal. U krijgt dan geen toeslag voor kinderopvang van de overheid, maar u betaalt een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.