Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissie is in het leven geroepen om uw belangen te behartigen bij het bestuur en de directie van Okidoki. 

Wilt u weten wie er voor de locatie van uw kind in de oudercommissie zit? Op de locatie hangt een foto van de leden. U kunt het ook aan de leidinggevende vragen.

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. De notulen kunt u inzien in de ‘oudermap’ op de locatie van uw kind.

Bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie heeft de bevoegdheid haar adviesrecht uit te oefenen bij de volgende onderwerpen:

 • De vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid;
 • Het algemeen beleid betreffende voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van het aanbod aan kinderopvang in de organisatie;
 • De vaststelling en wijziging van het Medezeggenschapsreglement;
 • De vaststelling en wijziging van het Klachtenreglement.

Taken van de oudercommissie

Uit de genoemde bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de directeur over het interne beleid van het kindercentrum (het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen op het kindercentrum) binnen de randvoorwaarden van de stichting;
 • Adviseren over huisregels;
 • Op verzoek als adviseur deelnemen aan teamvergaderingen;
  het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
 • Zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en hen zo nodig informeren over de klachtenprocedure;
 • Het (zorg dragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

De oudercommissie komt ongeveer eenmaal in de twee maanden bijeen. Daarnaast kan het voorkomen dat er in werkgroepen voor bijzondere activiteiten extra bijeenkomsten zijn.

Hebt u zin om onze oudercommissie te komen versterken, neem dan contact op met de commissie. U kunt mailen naar oc.okidoki@gmail.com voor 's-Gravenzande en naar oc.villaokidoki@gmail.com voor Kwintsheul, Naaldwijk en Wateringen.